Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informacja o projkcie "Rozwój edukacji w Gminie Kotla"

poniedziałek, 16 września 2019 09:44
-
Zestaw logówek Projektu Rozwój edukacji w gminie Kotla w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Projekt:
Rozwój edukacji w Gminie Kotla
Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0108/18

Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Program: Regionalny Proram operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Kotla
Realizator: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli wraz ze Szkołą Filialną w Chociemyśli

Okres realizacji: 01.09.2019 - 30.06.2021 r.

Grupę docelową w projekcie stanowi:

•    205 (109 K, 96 M) uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i 7(3K, 4M) uczniów Szkoły Filialnej w Chociemyśli,
•    20 (20K, 0M) nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kotli.

Celem głównym projektu jest
: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (również dzięki metodzie eksperymentu), rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Kotli i Szkole Filialnej w Chociemyśli, doradztwa edukacyjno-zawodowego i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w terminie IX.2019 –VI.2021 r. poprzez realizację:
•    dodatkowych zajęć edukacyjnych wśród 216 (113K, 103M) uczniów,
•    nabycie umiejętności i kompetencji u 20 nauczycieli,
•    doposażenie 4 pracowni przedmiotowych (matematyczna, przyrodniczo-geograficzna, biologiczno-chemiczna i fizyczna) umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
•    doposażenie sal językowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do nauczania j. obcych,
•    doradztwo edukacyjno-zawodowe z wyjazdami zawodoznawczymi,
•    wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zakup niezbędnego sprzętu/pomocy.

W ramach realizacji projektu planuje się, że:
1.    W zadaniu 1 – Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy -  zrealizowanych zostanie 784 h zajęć dodatkowych dla 89 uczniów (47K, 42M) w SP Kotla.
Planuje się realizować:
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (168 h),
•    zajęcia rozwijające z angielskiego (168 h),
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego (56 h),
•    zajęcia rozwijające z niemieckiego (56 h),
•    zajęcia rozwijające kreatywność (168 h) wraz z zajęciami pozaszkolnymi w  ”Fabryce Pasji” w Zielonej Górze (4 wyjazdy)
•    zajęcia rozwijające z informatyki (112 h),
•    zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się (56h).

2.    W zadaniu 2 – Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego – zrealizowanych zostanie 1008 h zajęć dodatkowych dla 116 (62K, 54M)uczniów.
Planuje się realizować:
•    zajęcia rozwijające matematyki (112 h),
•    zajęcia rozwijające z przyrody ( 56 h),
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (168 h),
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody (56 h),
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii ( 112 h),
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii ( 168 h),
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii ( 168 h),
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki ( 168 h),
•    zajęcia pozaszkolne rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze (7 wyjazdów)
  • wyjazd do Wałbrzycha do Parku Nauki i Techniki ExploraPark (48 uczniów),
  • wyjazd do Myśliborza do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" (48 uczniów),
  • wyjazd do Wrocławia na „ Dolnośląski Festiwalu Nauki” (50 uczniów), 
  • wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik (45 uczniów).
3.    W zadaniu 3 – Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi -  zrealizowanych zostanie 2192 h zajęć dodatkowych dla 66 (37K, 29M)uczniów, w tym 59 uczniów SP Kotla i 7 uczniów SF Chociemyśl.
Planuje się realizować:
•     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (112 h),
•    zajęcia specjalistyczne -  logopedyczne (448 h),
•    zajęcia specjalistyczne – socjoterapeutyczne  (112 h),
•    zajęcia specjalistyczne indywidualne z pedagogiem specjalnym (448 h),
•    zajęcia specjalistyczne indywidualne z psychologiem (336 h),
•    zajęcia specjalistyczne indywidualna terapia pedagogiczna (140 h),
•    zajęcia specjalistyczne indywidualne z wykorzystaniem Biofeedback (400 h),
•    zajęcia specjalistyczne grupowa terapia pedagogiczna (56 h),

4.    W zadaniu 4 – Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, wsparciem  objętych zostanie 75 uczniów klas VII. 
Planuje się realizować:
•    zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowczego dla klas 7 (50h)
•    zajęcia pozaszkolne zawodoznawcze (11 wyjazdów);
  • do Huty Miedzi w Głogowie (50 uczniów),
  • do Volskwagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach (50 uczniów),
  • do Zakładów Górniczych „Rudna” w Polkowicach – (50 uczniów),
  • do  Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie – (116 uczniów).

5.    W zadaniu 5 – Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia  umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli. Wsparciem objętych zostanie 20 nauczycieli w ramach następujących szkoleń/studiów:
•    Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia – 3 osoby,
•    Szkolenie EEG Biofeedback II stopnia – 3 osoby,
•    Szkolenie – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci – 1 osoba,
•    Szkolenie – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka – 1 osoba,
•    Studia podyplomowe – Integracja sensoryczna – 2 osoby,
•    Studia podyplomowe – Terapia pedagogiczna – 2 osoby,
•    Szkolenie – Metody twórczego myślenia – 12 osób,
•    Szkolenie – Wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć – 8 osób,
•    Szkolenie – Nowoczesne metody pracy i trendy w nauczaniu – 12 osób.


Planuje się doposażyć 4 pracownie przedmiotowe matematyczno-przyrodniecze w pomoce dydaktyczne oraz zakupić sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne do pracowni językowych i sprzęt i pomoce specjalistyczne dla SP Kotla i SF Chociemyśl.

Kwota całkowita projektu – 798 837,50 zł
Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 679 011,87 zł
Dotacja cepowa z budżetu państwa – 79 883,75 zł
Wkład własny Gminy Kotla – 39 941,88 zł.