Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty środki krajowe WFOŚiGW Dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

wtorek, 09 stycznia 2018 10:38
-


NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ, TRANSPORT
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 
altW związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kotla środków na finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.
Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kotla.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:

-demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
-transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
-unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kotla.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Kotla, WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Kotla.
UWAGA – Gmina nie będzie finansować 15% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 22 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kotla.
Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93; 67-240 Kotla, w pokoju  21 na I piętrze, telefon 76 8318 361 wew. 38, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00.
 Wraz z wnioskiem należy złożyć:

a)    Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
b)    Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
c)    Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej należy załączyć:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie strona otrzymała w roku,w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeniao nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie (Dz. U. 2010, Nr 121, poz. 810).

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z dotacji z  WFOŚiGW we Wrocławiu.
Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania.
Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kotla, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac wyłącznie
w 2018 roku!
Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Kotla z WFOŚiGW.